چترهارابایدبست

چتر ها را
باید بست
زیر باران باید رفت
فکر را خاطره را زیر باران باید برد
باهمه
مردم شهر زیر باران باید رفت
دوست را زیر باران باید دید
عشق را زیر باران
باید جست
زیر باران باید چیز نوشت
حرف زد
نیلوفر کاشت
زندگی تر شدن پی
در پی
زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است
                                                                        
                                                                 سهراب سپهری

/ 0 نظر / 67 بازدید