خداوند

عشق را

در زیباترین ارابه ی بهشت گذاشت

و با اسبی گرسنه

به زمین فرستاد

ما که نه تختی به بزرگی ارابه داشتیم!

نه سفره مان جرات سیر کردن اسبی اینقدر گرسنه را داشت!

ملافه را روی سرمان کشیدیم و

با ژست خوابی عمیق غلت زدیم!

/ 0 نظر / 55 بازدید