پایان قصه ما اینگونه است

من از این قصه خسته ام

خسته از هر کس هر صدا

هر لحجه هرنفس

میخواهم همه را ترک کنم

تمام محبت ها ، تمام عشق های دروغی

زمانی از محبت میگفتم

در دلم امروز را تصور میکردم

خسته ام

خوب یا بد ، دگر صبر هم به پایان رسید

دور یا نزدیک ، سخن از عشق های دروغی

بارها گفته ام که خسته ام

اکنون پایان قصه است

ای کاش فراموش شوم

دگر به من امیدوار نباشید

خسته ام

تو میدانستی

من همیشه سکوت میکنم

و تا آخر میمانم

تحمل همه دردها

مثله یه خواب به پایان رسید

پایان قصه مااینگونه است

من از این قصه خسته ام

 

/ 0 نظر / 49 بازدید