دلم رابخوان وبه دریا ببر

دلم را بخوان و به دریا ببر

           به شب مانده ای را به فردا ببر

             عطش کشته ای را به باران ببخش

            دل افسرده ای را به یاران ببخش

             الهی به خورشید الهی به ماه الهی به آتش

             الهی به اب ٬ به دلهای از آشنایی خراب

              به لیلای مجنون رسوا شده

               به شیرین فرهاد تنها شده

                الهی به مستی الهی به می

                الهی به ناله الهی به نی

               الهی به فریاد هر سوخته

               به مردان از شکوه لب دوخته

                به رنجی که بر شانه ام کوه شد

               به عشقی که انبوه اندوه شد

                به آنکس که در خاک و خونم کشید

                 دلم را دلم را دلم را ندید

                 رها کن پرو بال پر بسته را

                  به دریا ببر این عطش خسته را

                  از این بند پستی رها کن مرا

                                             الهـــی الهـــی صــدا کن مرا  


/ 1 نظر / 1011 بازدید